This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Büyüme hormonu tedavisini güncel kılavuzlara ve yeni araştırmalara dayalı olarak ele alan ayrıntılı içeriklere buradan erişebilirsiniz.

Büyüme hormonu eksikliğinin (BHE) sıklığı 1/3.500 - 1/4.000’dir.1 BHE’de doğum tartısı ve boy normal veya normalin alt sınırlarına yakındır.1 Büyüme hızı 6-9 aydan sonra düşmeye başlar, ancak boy kısalığı 5-6 yaşlarına kadar fark edilmeyebilir.1 Büyüme hormonu (BH) tedavisine tanı konur konmaz erken yaşlarda başlanması önerilmektedir.1 Büyüme hormonu tedavisine büyüme tamamlanana kadar (yıllık büyüme hızı <2 cm olana ya da kemik yaşı kızlarda 14 yaşa, erkeklerde 16 yaşa erişene kadar) devam etmek gerekir.1


BH tedavisi, boy uzamasını uyarmanın yanı sıra metabolizmayı ve beden kompozisyonunu olumlu etkiler; fiziksel kapasiteyi ve yaşam kalitesini artırır.2 Büyüme hormonu tedavisinin bilişsel işlevler üzerinde de olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir.3

Büyüme hormonu eksikliğinde genellikle kullanılan rekombinant insan büyüme hormonu (rhBH) dozu 0,025-0,035 mg/kg/gün’dür.1 Puberte döneminde doz artırılabilir.1

 

BH dozu, çocuğun ağırlığına veya beden yüzey alanına dayanarak hesaplanır.4 Tedavi uyumu, serumda insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1) düzey ölçümleriyle ve BH doz değişikliklerine göre IGF-1 üretimi yanıtı ile değerlendirilir.4 Serum IGF-1 düzeylerinin, laboratuvar tarafından yaş ve puberte durumuna göre tanımlanan normal sınırlarda olup olmadığı izlenir.4

BH tedavisine yanıt olarak değişen serum IGF-1 düzeyleri değerlendirilir ve IGF-1 hedef düzeylerine ulaşana dek doz ayarlamaları yapılır.5 IGF-1 yanıtına dayalı BH doz ayarlamalarının, boy ve beden kompozisyonu gibi sonuçların daha iyi olmasını ve advers olayların azalmasını sağladığına ilişkin kanıtlar giderek artmaktadır.5

Aşağıdaki tabloda tedavi dönemlerine göre IGF-1 SSS hedefleri yer almaktadır.6

BH tedavisi alan BHE tanılı çocukların, tedavi yanıtı ve uyumu açısından yakın izlemi gerekir. Büyüme öngörü modellerinde büyüme hızı (cm/yıl) veya boy standart sapma skoru ölçümlerinin ilk 3-6 ayda bir, daha sonra 6-12 ayda bir yapılması önerilmektedir.6

İzlem, 3-6 aylık aralarla boy ve ağırlık ölçülerek büyüme hızı ve kilo alımının saptanması, 1. yıl tedavi yanıtının değerlendirilerek, yetersiz yanıt durumunda tedavi uyumu ve doğru tanı açısından değerlendirmelerin ve gerektiğinde IGF-1 SSS bazında BH doz titrasyonunun yapılmasını içerir.6 IGF-1 SSS izleminde <-1 SSS ise doz %40 oranında, -1 ve 0 SSS sırasında ise %20 oranında artırılır, 0 ve 2 SSS arasında ise aynı dozla devam edilir, >2 SSS ise doz %20 azaltılır.6

Ayrıca yılda bir sol el ve el bileği grafisi çekilerek kemik olgunlaşması değerlendirilebilir.6 Ayrıca ergenlik dönemine geçiş ve ergenlik ilerleme hızı değerlendirilir ve en az yılda bir kez olmak üzere IGF-1, serbest T4 ve tiroid stimüle edici hormon (TSH) düzeyleri ölçülmelidir.6

Tüm takip vizitlerinde, hastaların yaşla uyumlu gelişimleri, psikososyal adaptasyonları, bulunabilen eşzamanlı diğer medikal sorunları da değerlendirilmelidir.6

İdeal olarak BH tedavisine büyüme tamamlanana kadar (yıllık büyüme hızı <2 cm olana ya da kemik yaşı kızlarda 14 yaş, erkeklerde 16 yaşa erişene kadar) devam etmek gerekir.1

Erişkin boya erişildiğinde, BH gereksiniminin erişkin dönemde de devam edip etmediğinin saptanması için BH sekresyonunun tekrar değerlendirilmesi ve gerekirse BH tedavisine erişkinliğe geçiş döneminde devam edilmesi önemlidir.6 Çocukluk çağı başlangıçlı erişkin BHE’de, BH tedavisinin erişkin boya erişince kesilmesi yaşam kalitesinde kötüleşme, anormal lipid paneli, trunkal adiposite, bitkinlik, kas dokusu kaybı, aterojenite riski, serebrovasküler ve kardiyak morbidite/mortalite ve kemik mineral yoğunluğunda azalmaya yol açabilir.6 Bu nedenle nihai boy kazanımı sonrası yapılan kontrollerde, erişkin BHE tanı kriteri devam edip etmediği değerlendirilir ve kalıcı BHE olan olgularda BH tedavisine devam edilir.6

BHE: Büyüme hormonu eksikliği; IGF-1: İnsülin benzeri büyüme faktörü-1; rhBH: Rekombinant insan büyüme hormonu; SSS: Standart sapma skoru; TSH: Tiroid stimüle edici hormon

1.

Darendeliler F. Çocuk Dergisi 2009;9(4):158-166.

2.

Decker R, et al. BMC Endocr Disord 2012;12:26.

3.

Van Pareren YK, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89(11):5295–5302.

4.

Grimberg A, et al. Horm Res Paediatr 2016;86:361-392.

5.

Pawlikowska-Haddal A, et al. Pituitary 2012;15:126–134.

6.

Darendeliler F. Çocuk Dergisi 2014:14(4):148-155.