This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. (“Novo Nordisk”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması hakkında bilgilendirmek isteriz. Şirketimize ait bilgiler aşağıdaki şekildedir:

 

Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.

Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat 7 34335 Etiler, İstanbul

Tel: 0 212 385 40 40 Faks: 0 212 282 21 20

E-posta: nnbilgi@novonordisk.com

Kişisel verilerinizi tarafınızca dolduracağınız hesap oluştur formu üzerinden, internet sitesini kullanmanız üzerine ya da doğrudan sizinle yapacağımız görüşmeler ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda topluyoruz.

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan işliyoruz:

 • Novo Nordisk internet sitelerine ve uygulamalarına üyeliğinizi gerçekleştirmek, üyeliğiniz kapsamında tarafınıza ticari elektronik iletiler gönderebilmek, gerekli bilgi ve bültenleri iletmek, kullanım bilgilerini tutmak ve analiz etmek.

 

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve/veya KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması sebebiyle açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan işliyoruz:

 • Sorularınızı, medikal veya diğer bilgi taleplerinizi ve şikayetlerinizi yanıtlamak ve takip etmek,
 • Mevzuatın izin verdiği ölçüde ürün numune ve bunların kullanımında zaruri olarak bulunması gereken cihazlar ve aksesuarların teminlerini gerçekleştirebilmek,
 • Novo Nordisk’in ürünleri ile ilgili yan etki bildirimlerinizi ya da kalite şikayetlerinizi kaydetmek,
 • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na toplantı bildirimi ve değer aktarımı bildirimi yapmak, bedelsiz numune kayıt sistemi oluşturmak, ruhsat dışı bilgi taleplerini kaydetmek, hasta destek programı katılım onamlarını almak dahil kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Yetkili kişi, kurum, kuruluş ve diğer mercilere bilgi vermek,
 • Şeffaflık yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Saklama ve arşivleme faaliyetlerini yürütmek.

 

Üyeliğiniz kapsamında gerçekleştirilecek olan tanıtım faaliyetlerine ilişkin olarak, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak işliyoruz:

 • Sizlerle olan ilişkilerimizi daha iyi yönetebilmek, iletişim yöntemlerimizi belirlemek ve iyileştirmek ve size özel bilgiler sağlayabilmek için tarafınızla yapılan her türlü iletişim, görüşme ve uzaktan ya da yerinde gerçekleştirilen ziyaretlerimize ve tanıtım faaliyetlerimize ilişkin bilgileri bu amaçlarla kullandığımız veri tabanlarına kaydetmek, bunları analiz etmek, kategorize etmek, sınıflandırmak, bunlardan sonuçlar çıkarmak ve saklamak.

 

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle ve KVKK madde 5/2(d) uyarınca tarafınıza alenileştirilmiş olması hukuki nedeni ile işliyoruz:

 • Tarafınızdan sorumlu veya yardımcı araştırmacılık, danışmanlık, danışma kurulu üyeliği, konuşmacılık vb. hizmetlerin alımına ilişkin planlamalar yapmak, bu hizmetleri almak için tarafınızla iletişime geçmek, görüşmeler yürütmek, sözleşme süreçlerini yürütmek, verilen hizmetin fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarını almak, bunları yazılı, görsel ve sosyal medya kanalları dahil ilgili kanallarda yayımlamak ve sözleşmelerden ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek.

 

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla KVKK madde 5/2 (f) uyarınca meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması sebebiyle açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan işliyoruz:

 • Sizlerle olan ilişkilerimizi ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde tarafınıza yapılan yerinde ya da uzaktan gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerini ve ziyaretleri daha iyi yönetebilmek için Novo Nordisk çalışanlarının performanslarını takip etmek ve değerlendirmek,
 • Novo Nordisk ürünleri ve bunların endikasyonları kapsamındaki hastalıklar ile ilgili olarak tarafınıza mevzuatın izin verdiği ölçüde ve kapsamda bilgi sağlamak, yerinde ya da uzaktan tanıtımlar yapmak, tanıtım faaliyetlerimizi planlamak ve bu amaçlarla tarafınıza davetiye göndermek ya da bilgilendirme yapmak ve telefon e-posta ve diğer yollarla elektronik ileti gönderebilmek,
 • Novo Nordisk’in, ürünlerinin ve diğer tedavilerin algısını ölçmek, bunlara ilişkin görüşler toplamak ve iş geliştirme amaçları gibi amaçlarla pazar araştırmaları ve anketler yapmak,
 • Novo Nordisk tarafından düzenlenen ya da desteklenen toplantılara sizi davet etmek, bu amaçla tarafınızla iletişime geçmek, bunlarla ilgili organizasyon ve etkinlik yönetimi işlerini yapmak, toplantıların fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarını almak ve bunları yazılı, görsel ve sosyal medya kanalları dahil ilgili kanallarda yayımlamak, sponsorluk faaliyetlerini yürütmek,
 • Novo Nordisk internet sitelerine ve uygulamalarına erişim yetkisi, kullanım bilgilerini tutmak ve analiz etmek.

 

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması ve/veya KVKK madde 5/2 (f) uyarınca meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması sebebiyle açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan işliyoruz:

 • Finans ve muhasebe işleri, risk yönetimi, mevzuata uyum, iç denetim, denetim, etik, soruşturma, raporlama faaliyetlerini yürütmek,
 • Hukuk işlerini takip etmek, yürütmek ve şirket menfaatlerini korumak,
 • Ticari faaliyetlerimizi hukuka uygun olarak verimli ve etkin olarak yürütmek, verimliliğini ve etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek, denetlemek, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak ve süreçleri iyileştirmek,
 • Bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek.

 

Özel nitelikli kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla ilgili olduğu ölçüde KVKK m. 6/2 uyarınca açık rızanıza dayanarak işlenecektir.

Yukarıda Bölüm 3’te belirtilen amaçlarla, özel nitelikli kişisel verileriniz dahil olmak üzere, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işleyebiliriz:

 • Kimlik bilgileri (örneğin; ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, vatandaşlık bilgisi, T.C. kimlik numarası)
 • İletişim bilgileri (örneğin; adres, telefon numarası, cep telefonu numarası, faks numarası, e-posta adresi)
 • Mesleki bilgiler (örneğin; unvan, uzmanlık alanı, sicil numarası, görev yapılan kurumun ve birimin adı, adresi, telefon ve faks numarası, görev, özgeçmiş, eğitim durumu, mezun olunan okullar, mezuniyet tarihi, yayımlar)
 • Finansal bilgiler (örneğin; değer aktarımları, değer aktarımı gerçekleştirebilmesi için gerekli diğer bilgiler
 • İletişim kayıtları (örneğin, posta, e-posta, telefon, faks)
 • Fotoğraf, ses ve görüntü kayıtları: Toplantılar kapsamında çekilen fotoğraflar, videolar, ses ve görüntü kayıtları
 • Şirketimiz tarafından düzenlenen ya da desteklenen toplantılara katılımınız ile ilgili bilgiler (örneğin; Novo Nordisk’in düzenlediği ya da desteklediği toplantılara katılımınız, bu toplantılara ilişkin vize bilgileri, uçuş detayları ve konaklama bilgileri gibi bilgiler, toplantılarda alınan fotoğraf, ses ve görüntü kayıtları)
 • Mesleki tercihleriniz/görüşleriniz (örneğin; Novo Nordisk ve ürünlerine, diğer tedavi seçeneklerine ilişkin görüşleriniz, pazar araştırmaları ve anket çalışmalarına ilişkin cevaplarınız)
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin elektronik tanıma verisi (örneğin; IP adresi, zorunlu çerezler, üyelik bilgileri, şifreler)

Özel nitelikli kişisel veriler (örneğin; kimlik belgeleri üzerinde yer alması halinde din ve kan grubu bilgileri, dernek veya vakıf üyelik bilgilerinizi de içerebilecek özel nitelikli kişisel veriler).

Bölüm 4’te belirtilen kişisel verileriniz Bölüm 3’te belirtilen amaçlarla aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden en azından biriyle işlenmektedir (daha detaylı bilgi için Bölüm 3’ü inceleyebilirsiniz):

 • Açık rızanız,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için gerekli olması,
 • Meşru menfaatlerimiz için gerekli olması.

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla aşağıdaki kişilere aktarabiliriz:

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla gerek olması durumunda yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yargı mercileri, noterler vb. resmi makamlar,
 • Global bir şirketler grubuna dahil olmamız sebebiyle grup kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek veya grup kapsamındaki teknik ve organizasyonel imkanlardan yararlanabilmek veya gerekli bildirim ve raporlamaları yapabilmek amacıyla diğer Novo Nordisk kuruluşları (örneğin; diğer ülkelerdekiler de dahil olmak üzere Novo Nordisk grup şirketleri, hissedarlar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, topluluk şirketleri),
 • Şirketimizin yukarıda 3. Bölümde belirtilen amaçları gerçekleştirebilmesi için hizmet ve destek alması gereken durumlarda yurt içinde ya da yurt dışında yerleşik bulunan iş ortaklarımız (örneğin, bankalar, finans kuruluşları, müşteriler, mal ve hizmet sağlayıcılar ve bunların alt yüklenicileri, sunucu, hosting, program ve bulut bilişim hizmet sağlayıcıları, avukat, mali müşavir, denetçiler),
 • Şirketimizin herhangi bir hukuki ilişkisi kapsamında bir devir gerçekleşmesi halinde hak ve yükümlülüklerimizin devredilebileceği üçüncü kişiler.

Novo Nordisk web sitesinde üyeliğinizi gerçekleştirmek dahil, yukarıda Bölüm 3’te belirtilen amaçlarla, kişisel verileriniz global bir şirket olarak bilgisayar sistemlerimizin ve alt yapılarımızın yurt dışına bağlı olması sebebi ile gerekli önlemlerin alınması ve KVKK madde 9 uyarınca açık rızanızın alınması ya da gerekli hukuki izinlerin alınması kaydı ile yurt dışında mukim grup şirketlerimize ya da hizmet aldığımız yurt dışında mukim üçüncü kişilere (iş ortakları, danışmanlar) kişisel veri aktarımı gerçekleştirilmektedir.. Bu amaçla, bu tür aktarımlar halinde kişisel verilerin korunması için gerekli olan tedbirleri almaktayız.

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarının yerine getirilebilmesi için gerekli olan veya geçerli mevzuat uyarınca gerekli süreler boyunca saklıyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni’nde yapılacak değişiklikler iletişim araçları vasıtasıyla ya da doğrudan tarafınızla paylaşılacaktır.

KVKK madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme. 
Novo Nordisk olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz ile ilgili soru ve sorunlarınız ile ilgili olarak Bölüm 1’de belirtilen iletişim adresimizden ya da e-posta adresimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz.